žabangai

žabangai
žabángai sm. pl. (1) K.Būg, J.Jabl, , , NdŽ, FrnW, ; Sut, S. Dauk, L 1. D.Pošk, M, RtŽ, E, Rtr, ŽŪŽ69,75,127, LEXXXV139, II498, Mšk, Pl, Užp spąstai žvėrims ir paukščiams gaudyti (ppr. kilpos, pinklės): Spąstas, žabangai SD335. Žabángus spęsti K; N. Į žabángus įsringa lapė, t. y. įkliūna J. Žabánguose gaudo vilkus, lokius pri girių J. Veju žabángus kurapkom gaudyt Kair. Pakabinus žabanguose vabalą, šikšnosparnis jo neliečia Blv. Du tigriu, pakliuvusiu žabanguosna, išbuvo neėdusiu 5 dienas Blv. Durys [pirtyje] buvo uždarytos, ir nebuvo nė jokio ratunko išeiti iš tų žabángų BM263(Šl). Teipag ir apie tą žvirblį pranašavo bylodamas, jog dūšelė mūsų ištrūko kaip žvirblelis iš žabangų teip, kad žabangai patrūko, o mes biedni išgelbėti MP76. Laimūs mano žabangai B, N. ^ Įkliuvo kai paukštis į žabangus Sln. Tai tau, tetervine, penki vilkai žabanguose! Ne tau spęsta, tu įkliuvai (čia ir yra visas keblumas) B618,971, PrLXVII23. 2. RtŽ žąslai: Čia arkliui įspraudžia žabangus, maudami kamanomis . 3. prk. intrigos, nedoros priemonės: Būk jisai atstatytas tiktai per žabangus lenkų A1885,73. Žmogutis po žabangus savo neprietelių, kaip vabalėlis po vortinklius Tat. Nesa piktieji, gerųjų nekęsdami, aniemus žabangus spendžia, kur tiktai primano BPII422. Kytriaus iš tiesos niekas nebūtų galėjęs žabangus spęsti Kristui, kaip šisai Herodas spendęs yra BPI108. Kurie nor pralobt, impuola ing pagundas ir ing žabángus velino DP155. Kas gal ižsakyt visus vylius ir žabángus šatono, kuriuos visur o visur spando, idant mus praryt galėtų? DP220. Žinai tu ir apie visus, kuriuos man paspendė žabangus anta kelio neprieteliūs PK99. Žabangai jų tur sudriksti, ir pikts mokslas tur išgaišti 339. Jau anie jo žabangai aklystos, nekalbėjimo ir kurtystos bus nuog mūsų attolinti MP121. Yra tai jų žabangai, kuriūse nor mus sugauti, užsimovę ličyną savo tikybos S.Dauk. Štai į kokius žabangus lobių geidavimas žmogų įpainioja Kel1865, 123. Kur norint mane regėjo, tenai žabangus padėjo SGII63.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • žabangai — žabángai dkt. Į žabángus, žabángas įkliùvo šẽškas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • žabangas — 1 žabangas sm. (1) KBII63, K, I, LsB526, OGLII300, FrnW, KŽ 1. Q174, CII444, H, H174, R, R133,226, MŽ175,301,461, S.Dauk, BzF201, Rtr, ŠT208 žr. žabangai 1: Į žabangą mesti N. Žabangėlis SD1145. Kūno geiduliai yra tinklai smerties, kuriais jis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žabangos — sf. pl. (1) J.Jabl(Skp), DŽ, NdŽ, KŽ, Ms, Slnt, Prk, (3); Sut, Rtr, ŠT59, ŽŪŽ91 1. žr. žabangai 1: Užstatė ant kūtės žabangas ir pagavo šešką Skrb. Eisim žabangų̃ statyt Mrc. Pakliuvo žvirblis tosen žabangosen LTR(Ln). Paukščius žabangomis gaudo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žebangai — sm. pl. (1); BzB341, FrnW 1. žr. žabangai 1: Mano kojoms žebangus spendė BBJer18,22. 2. žr. žabangai 3: Kurie nori pralobti, tie inpuola ing pagundymą ir žebangus BPII377. Jis vaikščioja žebanguosu BBJob18,8 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kliūtis — sf. (1), kliūtìs (4) 1. SD441, K kliudantis daiktas, kliuvinys: Tame ežere yra daug kliūčių̃ J. Žvejokai sako: čia kliūtis yra, netraukim tinklo, aplenkim J. Čia tinklo neleisma: čia yra kliūčių Ds. | Dirbtinių kliūčių yra įvairių; jos daromos,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kvopnas — ×kvõpnas, à (brus. квaпный) adj. (4) godus, gobšus: To mergiotė bais kvopnà an pinigų Ds. Tu labai kvõpnas an grūšnių, obuolių, mergų, an darbo ir an viso ko Ds. Šitokiam kvopnam bernui tai ir žabangai galima pastatyt Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laimus — laimùs, ì adj. (4) [K], LsB261, DŽ, laimus, i (1) žr. laimingas: 1. Esu sau žmogelis laimus kožnam darbe LTR(Bržr). Anoji diena laimyji DP25. O laimusg tai žmogus, kuris nupelno turėt savip tokiuos svečius DP24. Laimios žmones, kurios top …… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lamatai — 1 lamataĩ sm. pl. (3b) K.Būg, BŽ231; L739 paspendžiami žabangai, spąstai: Į lãmatus įlindo pelė Prk. Kad žiurkę į spąstus (lamatus) sugauni, tad reik spąstus su avižiniais šiaudais išsmilkyti, šiaip kita neblenda LTR. | Jis tuojau tus lamatus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palaimėti — 1. tr. gauti, pasiekti, iškovoti: Su tuo darbu daug ką palaimėjau Ds. Kartais palaimi, o kartais pražūna Ll. Netur jie palaimėti, žabangai jų tur sudriksti Mž339. | refl.: Pasilaimės dar vieną kartą, kol dirvas nulaisins, be mėšlo paliktas Rt. ║… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patrūkti — intr. Rtr; L 1. R, MŽ, N, K, M, NdŽ, KŽ, LzŽ, Dr perplyšti pusiau, nutrūkti: Virvė patrūko J. Beatrišant virvė patrūko KI3. Patrūks siūliukas ir iškris guzikelis Krš. Vieliukė [mašinoje] patrùks – ir stovėk an kelio Adm. Motinai ta ranka atbulyn …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”